Stypendium Doktoranckie


Data dodania: 2017-01-17 11:20:13

Poniżej publikujemy listę doktorantów rekomendowanych do otrzymania stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2016/2017. Na podstawie Zarządzenia nr 54/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. spośród osób spełniających warunki przyznano 15 stypendiów doktoranckich.

lista rankingowa
+ więcej

Doktoranci - Historia


Data dodania: 2017-01-12 09:51:26

Szanowni Doktoranci, proszę o zapoznanie się ze szczegółami sprawozdania finansowego, które musicie złożyć. Więcej informacji w rozszerzeniu wiadomości.
+ więcej

Ubezpieczenie NNW


Data dodania: 2017-01-12 09:49:51

Do 31 stycznia 2017 r. można wykupić polisę, która obowiązywać będzie w okresie 1.10.2016 r. - 30.09.2017 r. Koszt ubezpieczenia 50 zł.

Więcej informacji na: http://samorzad.uni.opole.pl/ubezpieczenia-2/

+ więcej

Stypendium Prezydenta Miasta Opola


Data dodania: 2017-01-02 19:05:38

STYPENDIA DOKTORANCKIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn. „Stypendia Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola”, przyjętego uchwałą Rady Miasta Opola
nr XVI/279/15 z dnia 29 października 2015 r. z późn. zmianami

Prezydent Miasta Opola OGŁASZA nabór wniosków o Stypendium Prezydenta Miasta Opola
w roku akademickim 2016/2017

Więcej informacji :

http://www.opole.pl/doktoranci-2016-2017-stypendia-ogloszenie-naboru-wnioskow/

+ więcej

Strumienie Finansowania Doktorantów


Data dodania: 2016-12-08 18:24:51

Zapraszamy do zapoznania się z strumieniami finansowania doktorantów:
http://www.nauka.gov.pl/strumienie-finansowania-dla-doktorantow/
+ więcej

Stypendium doktoranckie


Data dodania: 2016-12-08 18:21:14

Uwaga:
Stypendium doktoranckie w roku akademicki 2016/2017 przyznawane zostanie zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Opolskiego  Nr 54/2016.

zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim
+ więcej

Stypendium "Projakościowe"


Data dodania: 2016-12-01 22:17:03

Poniżej publikujemy listy rankingowe wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych w roku 2017. 
Listy zawierają punktację wszystkich wniosków dotychczas rozpatrzonych przez Komisje doktoranckie, w związku z tym obecność na nich nie oznacza otrzymania stypendium. Rekomendację do jego otrzymania uzyskają jedynie osoby, które znalazły się w grupie 30% najlepszych doktorantów na swoim roku oraz zdobyły co najmniej 2,2 punktu rankingowego (nie dotyczy I roku).
Ostateczna liczba osób uprawnionych zostanie wyliczona według stanu na dzień 31 grudnia br. w związku z czym ostateczne listy osób, którym zostanie przyznane stypendium "projakościowe" na rok 2017 zostanie opublikowana w początku stycznia 2017 r. 

Lista rankingowa Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Lista rankingowa Wydział Chemii

Lista rankingowa Wydział Filologiczny

Lista rankingowa Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Lista rankingowa Wydział Teologiczny

Lista rankignowa Wydział Nauk SpołecznychSamorząd Doktorantów informuję, iż zgodnie z regulaminem od wyniku uzyskanego w trakcie rozpatrywania wniosku przez Komisję doktorancką, uczestnikowi studiów doktoranckich przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
+ więcej

Stawki stypendiów


Data dodania: 2016-11-30 22:27:58

Wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2016/2017.

Stawki w roku akademickim 2016/2017 - dla doktorantów 
+ więcej

Listy rankingowe


Data dodania: 2016-11-14 19:53:51

Poniżej zamieszczamy ostateczne listy rankingowe dotyczące stypendium dla najlepszych doktorantów:

Lista rankingowa - Wydział Filologiczny

Lista rankingowa - Wydział Nauk Społecznych, Wydział Teologiczny

Lista rankingowa - Wydział Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Przyrodniczo-Techniczny

I-ROK-STUDIÓW-DOKTORANCKICH

Od stanowiska właściwego organu rozpatrującego, uczestnikowi studiów doktoranckich przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożony w terminie 14 dni od momentu doręczenia decyzji.
+ więcej

Kryteria punktowe dla poszczególnych progów stypendium dla najlepszych doktorantów lat II-IV


Data dodania: 2016-11-07 11:33:47

Poniżej zamieszczamy kryteria punktowe dla poszczególnych progów stypendium dla najlepszych doktorantów lat II-IV.

Kryteria punktowe
+ więcej

Strona 4 z 37


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol